[Strona główna] [Działalność] [Aktualności] [Formacja] [Adresy kontaktowe] [Galerie zdjęć] [Kontakt z SWS]


REGULAMIN KONFERENCJI KRAJOWEJ
STOWARZYSZENIA WSPÓŁPRACOWNIKÓW SALEZJAŃSKICH
W POLSCE


    I. WSTEP

Stosując się do wskazań RŻA Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich art. 47 Rady Inspektorialne czterech Prowincji Polski tj. Kraków, Piła, Warszawa i Wrocław, za aprobatą odpowiednich Inspektorów SDB i Inspektorek FMA, przystąpiły do ustanowienia Konferencji Krajowej Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich Polski, na walnym zebraniu zwołanym w tym celu w dniu 17 listopada 1996 roku w Częstochowie.

    II. NATURA KONFERENCJI KRAJOWEJ

Konferencja Krajowa SWS polski jest organem koordynującym, animacyjnym i reprezentującym.

    III. CELE

Konferencja Krajowa SWS Polski zakłada sobie jako główne cele:

 • Osiągnąć większą żywotność Stowarzyszenia w każdej Inspektorii.
 • Uzyskać miedzy nimi odpowiednia koordynację i skuteczniejszą współpracę w działalności apostolskiej i innych inicjatywach, zależnie od konieczności.
 • Zagwarantować jedność formacji między Inspektoriami w granicach słusznego pluralizmu.
 • Starać się o to, by Stowarzyszenie pozostało otwarte na wszystkie rzeczywistości kościelne i społeczne, wśród których żyje i działa.

    IV. ZADANIA


Aby osiągnąć w/w cele, Konferencja rozwija następujące zadania:
 • Stara się o przygotowanie Współpracowników-specjalistów w określonych dyscyplinach użytecznych dla formacji innych Współpracowników i dla misji Stowarzyszenia.
 • Studiować i popierać ukierunkowania Magisterium Kościoła.
 • Studiować i popierać ogólne ukierunkowania Konsulty Światowej i Przełożonego Generalnego
 • Reprezentować Stowarzyszenie WS na szczeblu krajowym, wobec organów i władz kościelnych i świeckich.
 • Utrzymywać kontakty ze Zgromadzeniem Salezjańskim Instytutem Córek Maryi Wspomożycielki i innymi grupami Rodziny Salezjańskiej.
 • Koordynować plany formacyjne, tak początkowe jak i permanentne, kryteria dopuszczania i wspólne inicjatywy w działalności duszpasterskiej.
 • Troszczyć się o wewnętrzną formację Stowarzyszenia na szczeblu krajowym, Inspektorii i Ośrodków, posługując się wydawnictwami salezjańskimi.
 • Opracowuje roczny program działalności i odpowiednie kalendarium z uwzględnieniem międzyinspektorialnych spotkań.
 • Popierać kontakty refleksji i wymiany doświadczeń poprzez organizowanie spotkań, zebrań, kongresów, kiedy uważa się to za konieczne lub stosowne.
 • Zatwierdza roczny preliminarz budżetowy, opracowywany przez Administratora, oraz bilans roczny.

    V. STRUKTURY

Krajowa Konferencja działa w trzech strukturach:
 • Konferencja podczas sesji plenarnej.
 • Konferencja podczas sesji zmniejszonej.
 • Sekretariat Wykonawczy.

    VI. KONFERENCJA PODCZAS SESJI PLENARNEJ.

Do Plenum Konferencji należą:
 • Delegat Krajowy
 • Koordynatorzy czterech Inspektorii
 • Delegaci Inspektorialni Czterech Prowincji
 • Dwie Delegatki Inspektorialne
 • Po dwóch Współpracowników z każdej Inspektorii jako Radcy
Ogółem Konferencja liczy 18 osób


    VII. SPOSÓB WYBORÓW

 1. Konferencja Krajowa na swojej I sesji plenarnej wybiera za swego grona Koordynatora Krajowego, Administratora i Sekretarza z głosem odrębnym dla każdego spośród przedstawionych kandydatów.
 2. Radcy, tj. dwóch Współpracowników z każdej Inspektorii, są wybierani przez odnośne Rady Inspektorialne.
 3. Aby być wybranym, należy uzyskać absolutną większość głosów. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie osiągnie wzmiankowanej większości, zarządza się drugie. Jeżeli i teraz żaden z kandydatów nie uzyska absolutnej większości, przystępuje się do trzeciego głosowania, w którym decyduje największa ilość głosów. W przypadku równości głosów wybranym będzie starszy złożonym Przyrzeczeniem, a w przypadku równości, starszy wiekiem.
 4. Członkowie Konferencji Krajowej przez nią wybrani, pozostają na urzędzie przez cztery lata i będą mogli być wybrani na następne cztery, ale z reguły nie na trzecią kadencję.
 5. Konferencja Krajowa zbiera się przynajmniej raz w roku i zawsze, kiedy wymaga tego jakaś ważna sprawa, według zdania Koordynatora Krajowego lub jednej trzeciej członków Konferencji.
 6. Wszyscy członkowie Konferencji maja prawo głosu. Żeby decyzje były ważne, musi być obecna połowa plus jeden członków Konferencji.

    VIII. KONFERENCJA PODCZAS SESJI ZMNIEJSZONEJ

 • Do Konferencji podczas sesji zmniejszonej należą członkowie Sekretariatu Wykonawczego, Koordynatorzy i Delegaci Delegatki Inspektorialni.
 • Zbierają się raz do roku, w połowie roku, a ich zadaniem jest sprawdzić realizację powziętych na sesji plenarnej ustaleń, aby uczynić skuteczniejszą koordynację między Inspektoriami.

    IX. SEKRETARIAT WYKONAWCZY

 1. Krajowa Konferencja Współpracowników Salezjańskich jest wspomagana przez Sekretariat Wykonawczy stały, składający się z Koordynatora Krajowego, Delegata Krajowego, Sekretarza, Administratora i trzech Radców.
 2. Do Sekretariatu należy:
 • Przygotować porządek dnia zebrań Konferencji i podać do wiadomości Radom Inspektorialnym z koniecznym wyprzedzeniem.
 • Czuwać nad wykonaniem powziętych uzgodnień podczas Konferencji i jeżeli jest to konieczne poczynić odpowiednie kroki w celu ich wcielenia w życie.
 • Utrzymywać kontakty z członkami Konferencji, w celu animowania i koordynowania Stowarzyszenia
 • Sekretariat Wykonawczy zbiera się przynajmniej raz w miesiącu i zawsze ile razy Koordynator Krajowy lub trzecia część jego członków, uważają to za potrzebne. Zwoływanie należy do Koordynatora Krajowego.

    X. SYLWETKI I ZADANIA CZŁONKÓW SEKRETARIATU WYKONAWCZEGO.

A.    KOORDYNATOR KRAJOWY

 1. Konferencja Krajowa, aby zapewnić dobre jej funkcjonowanie, wybiera spośród swoich członków Koordynatora Krajowego.
 2. Koordynator jest wybierany spośród kandydatów przedstawionych przez Rady Inspektorialne. Prawo głosu w tych wyborach maja wszyscy członkowie Konferencji. Sposób wyboru podany jest w pkt. VII Regulaminu.
 3. Koordynator Krajowy reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, oraz koordynuje i animuje zebrania samej Konferencji.
 4. Koordynator jest odpowiedzialny za działalność Sekretariatu Wykonawczego.

B.    SEKRETARZ

 1. Przygotowuje protokoły zebrań Konferencji z sesji plenarnej, sesji zmniejszonej i Sekretariatu Wykonawczego i przesyła je do Rad Inspektorialnych.
 2. Prowadzi rejestr korespondencji i aktualizuje Archiwum Konferencji Krajowej i Sekretariatu Wykonawczego.
 3. Prowadzi inne usługi biurowe.
 4. Utrzymuje w porządku bibliotekę.
 5. Pomaga członkom Sekretariatu Wykonawczego w załatwianiu spraw, korespondencji itp.

C.    ADMINISTRATOR

 1. Jest członkiem Sekretariatu Wykonawczego, który administruje dobrami ekonomicznymi Konferencji Krajowej.
 2. Opracowuje budżet, bilans i roczne finansowe zestawienie Konferencji Krajowej.
 3. Przedstawia je do zatwierdzenia na sesji plenarnej Konferencji Krajowej.

D.    RADCY

 1. W skład Sekretariatu Wykonawczego wchodzą trzej Radcy odpowiedzialni za sektory:
 • Formacji
 • Apostolatu
 • Informacji
Którzy utrzymują kontakt z odpowiednimi Sektorami Rad Inspektorialnych.

    XI. ZATWIERDZENIE REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO

 1. Regulamin obecny podlega zatwierdzeniu przez Konferencję Krajową na I Sesji plenarnej. Może być zweryfikowany za cztery lata.
Regulamin opracowali:
Ks. Jan Gondro - Delegat Krajowy SWS
Genowefa Zaborowska - Koordynator Rady Inspektorialnej SWS Prowincji Wrocławskiej


Regulamin zatwierdzono na I Sesji plenarnej Konferencji Krajowej SWS dnia 17 listopada 1996 roku w Częstochowie.
W 2002 po konsultacjach wprowadzono zmiany do Regulaminu Konferencji Krajowej odnośnie jej składu i dokonywania wyborów.
Zmiany Regulaminu zatwierdzono na Sesji plenarnej Konferencji Krajowej SWS Dnia 11 maja 2002 roku w Krakowie.


[Strona główna] [Działalność] [Aktualności] [Formacja] [Adresy kontaktowe] [Galerie zdjęć] [Kontakt z SWS]